Cách hiển thị đầy đủ bài viết trên RSS trong wordpress

cách hiển thị đầy đủ bài viết trên rss

Gần đây mình nhận được thắc mắc từ một bạn rằng. Cách hiển thị đầy đủ bài viết trên RSS feed trong wordpress như thế nào ?. Để có thể làm được việc này, thật ra khá đơn giản. Không cần phải sử dụng một công cụ hay một plugin nào để thực hiện cả. … Read more